Nevis iemācīties, bet ATRAST, kur iemācīties!
84BALSIS

Ilmārs Mežaraups

Latgales vēlēšanu apgabals

Ilūkstes novads

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Idejas saturs

Iegūt meklējamo informāciju un zināšanas internetā 21. gs. nav nekāds šķērslis. Daudz līdzekļu un laika tiktu ietaupīts, ja SKOLA NEVIS LIKTU IEMĀCĪTIES SAREŽĢĪTUS FAKTUS, BET IEMĀCĪTU ATRAST INFORMĀCIJU, tādējādi arī kvalitatīvi iemācoties vielu. Skolēniem izglītības programmas ietvaros jāiemācās atrast labus informācijas avotus, izvērtēt faktu ticamību un atšķirt patiesas ziņas no viltus ziņām.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izteikt deklarācijas tekstu šādā redakcijā: “DEKLARĀCIJA par izglītības kvalitātes veicināšanu Apzinoties, ka kvalitatīva izglītība ir jauniešu nākotnes pamats, Latvijas Republikas Jauniešu Saeima nolemj, ka nepieciešams: 1) pilnveidot izglītības programmu saturu, iekļaujot tajās kvalitatīvas informācijas atlases prasmes, lai nodrošinātu skolēnu prasmes iegūt zināšanas pašmācības ceļā arī pēc skolas absolvēšanas; 2) tuvināt izglītības programmu saturā iekļautos tematus un to apgūšanas metodes reālajai dzīvei; 3) izglītības programmu saturu uzlabot, iekļaujot jaunus, specifiskus mācību priekšmetus, kas atbilst pieprasījumam darba tirgū 21. gadsimtā; 4) atļaut izglītības programmas ietvaros skolēniem pašiem izvēlēties daļu apgūstamo mācību priekšmetu; 5) nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, lai veicinātu skolēnu prasmi mācīties pašiem. 6) atcelt mājas darbu uzdošanu, lai veicinātu skolēnu iespējas no skolas brīvajā laikā apgūt citas prasmes interešu un profesionālās izglītības jomā un veicinātu skolēnu savstarpējo saskarsmi ar līdzcilvēkiem 7.Jauniešu Saeima Latvijas Republikas Saeimas namā Rīgā 2017.gada 21.aprīlī”