Jauniešu neformālās izglītības centru pieejamība arī katrā lauku novadā
186BALSIS

Laura Malinovska

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Tehniskā universitāte

Idejas saturs

Lielajos novados pieejamie jauniešu neformālās izglītības centri ir vērā ņemams palīgs jauniešu karjeras veidošanā, veiksmīgā komunikācijā ar vienaudžiem, nemaz nerunājot par interesi iesaistīties pašvaldībās notiekošajos procesos un pašiem sev organizēt aktivitātes, audzinot jauniešos vēlmi padarīt sev apkārtējo vidi draudzīgāku. Vai identiski šim scenārijam nebūtu jānotiek arī lauku novados?


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Šobrīd pastāvošā izglītības sistēma tiek balstīta uz formālo izglītību, kura iekļauj vienmuļo mācību procesu skolas solos. Jaunieši, kuri ir aizrautīgi kādas jomas aktīvisti, spēj savas zināšanas attīstīt arī praktiski, tomēr ir daļa jauniešu, kuriem ir nepieciešams iedrošinājums, palīdzība sarežģītos dzīves posmos, iedvesma ar piemēriem no citu jauniešu dzīves, lai arī viņi spētu attīstīt sevi, komunicētu ar vienaudžiem, kvalitatīvi pavadītu brīvo laiku, iesaistītos pašvaldībā notiekošajos procesos. Komunikācija jauniešu vidū spētu izlīdzināt arī daudzos novados valdošo nesaprašanos krievu un latviešu vidū, kuru ietekmēja valsts valodas referendums pirms vairākiem gadiem. Tieši neformālās izglītības centru veidotās aktivitātes varētu šajos jauniešos veidot savu potenciālu, lai iegūtu izglītību, mazinātu novadā esošo bezdarba līmeni, jo garīgi attīstīts, ieinteresēts jaunietis ir spējīgs veidot savu dzīvi, iegūt izglītību, darbu. 1) Ņemot vērā, ka jaunieši vislielāko iespaidu un uzticību gūst tieši no vienaudžu pieredzes, pašvaldībām kā neformālās izglītības koordinatorus ieteicams piesaistīt gados jaunus cilvēkus, kuri paši ir šī novada iedzīvotāji. 2) Īpašu lomu likt uz sociālās atstumtības un riska grupas jauniešu iesaisti, tādā veidā veidojot sabiedrības pamatu, kur jaunieši palīdz grūtībās, ieklausās problēmās, kopīgi meklē risinājumus. 3) Pašreizējā situācija, kad pārsvarā visas problēmas tiek risinātas tikai un vienīgi caur sociālo dienestu, jauniešu apziņā iedveš pazemojumu. Ja šo darbu apvienotu ar jauniešu iesaisti neformālajā izglītībā, rezultāti būtu ilgstoši, jo jaunieši ar koordinatora palīdzību spētu mainīt savu dzīvi. 3) Atbalstīt neformālās izglītības aktīvākos jauniešus, iesaistot konferencēs, tikšanās ar pašvaldību sadraudzības pilsētu jauniešu organizācijām, nodrošinot pilnveidi profesionālajā jomā. 4) Pašvaldībās radīt iespēju darboties jauniešu padomei, kura, līdzīgi kā pašvaldību deputāti, lemtu un akceptētu konkrētus izskatāmos jautājumus.