Neformālās izglītības metožu pielietojums mācību stundās
45BALSIS

Luīze Sniedze

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Madonas novads

Madonas pilsētas 1. vidusskola

Idejas saturs

Lai padarītu mācību procesu skolēniem saistošāku un varētu izprast mācību vielu labāk ir nepieciešams pielietot dažādas metodes, kas palīdzētu skolēnam. Jauniešiem ir nepieciešama dažāda pieeja apgūstāmajam materiālam - video, projekti, prezentācijas, prakstiskas nodarbības. Skolotāji jāiepazīstina ar neformālās izglītības metožu iespējām un veidiem, kā savādāk un interesantāk pasniegt vielu


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Veikt izmaiņas šādos deklarācijas punktos: 1, 3. 1) pilnveidot izglītības programmu saturu, iekļaujot tajās jaunas, modernas starpdisciplinārās nozares un tematus, iekļaujot projektu izstrādi katrā mācību priekšmetā, lai uzlabotu skolēnu spējas veikt secinājumus no iegūtās informācijas. 3) lai mājasdarbi būtu palīgs mācību satura apguvē, nodrošināt to lietderību, un spēju izpildīt uzdoto mazāk kā 2 stundu laikā, radīt sasaisti ar mācību darbu stundās un atbilstību skolēnu teorētiskās un praktiskās sagatavotības līmenim.