Pieņemtās deklarācijas

Deklarācijas tiek nodotas projektā iesaistītajām nozaru komisijām – Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Eiropas lietu komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kā arī visām Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošajam deputātam, lai visi var iepazīties ar deklarāciju saturu un tajās paustajām 7.Jauniešu Saeimas deputātu idejām.

______________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA

par izglītības kvalitātes veicināšanu

 

Apzinoties, ka kvalitatīva izglītība ir jauniešu nākotnes pamats, Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka nepieciešams:

1) pilnveidot izglītības programmu saturu, iekļaujot tajās jaunas, modernas starpdisciplinārās nozares un tematus, lai skolēniem nodrošinātu 21. gadsimtā nepieciešamās kompetences;

2) nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi mūsdienīgu, efektīvu pasniegšanas metožu izmantošanai izglītības procesā;

3) nodrošināt mājasdarbu lietderību, sasaisti ar mācību darbu stundās un atbilstību skolēnu teorētiskās un praktiskās sagatavotības līmenim, lai mājasdarbi būtu palīgs mācību satura apguvē;

4) skolēna mācību sasniegumu vērtējumā kā kritēriju iekļaut individuālo izaugsmi;

5) nodrošināt labās prakses apmaiņas programmas skolotājiem un skolēniem;

6) nodrošināt uz jauniešu interesēm un vajadzībām vērstu kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no dzīvesvietas.

 

Saeimas priekšsēdētāja

I. Mūrniece

 

7. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2017. gada 21. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

 

______________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA

par studiju veicināšanas iespējām

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstoša izglītība ir pamats jauniešu spējai konkurēt darba tirgū; visu izglītības iestāžu sadarbībai jābūt vērstai uz šā mērķa sasniegšanu;

2) augstākajai izglītībai jābūt kvalitatīvai un iekļaujošai, lai jaunieši izvēlētos studijas Latvijas augstskolās; nepieciešams regulārs dialogs ar jauniešiem par šo principu ievērošanu;

3) jānodrošina Latvijas izglītības dokumentu atzīšana bez sarežģījumiem citās valstīs un ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšana Latvijā;

4) nepieciešams īstenot informatīvus pasākumus, lai popularizētu jauniešu apmaiņas programmu Erasmus+ un panāktu, ka maksimāli daudz jauniešu piedalās Erasmus+, kā arī citās līdzīgās programmās un izmanto šo programmu dotās iespējas;

5) ievērojot valsts darba tirgus pieprasījumu, valsts finansējums augstākajai izglītībai stipendiju un budžeta vietu skaita veidā mērķtiecīgi jānovirza motivētiem studentiem, izsakot atzinību par izcilību un akadēmiskajiem sasniegumiem, neaizmirstot, ka stipendijas un budžeta vietas jānodrošina jauniešiem ar ierobežotām finansiālajām iespējām; uzņemot studentus, augstākās izglītības iestādēm pēc būtības, nevis formāli jāizvērtē jauniešu motivācija un dzīves gājums;

6) augstskolām jānāk pretim studentiem, kuriem radušās finansiālas problēmas, un jāparedz iespēja pagarināt studiju maksas samaksas termiņu, tādējādi ļaujot turpināt uzsāktās studijas.

 

Saeimas priekšsēdētāja

I. Mūrniece

 

7. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2017. gada 21. aprīlī

 

DEKLARĀCIJAS ORIĢINĀLS

______________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA

par patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšanu

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

 1) patriotiski jaunieši ir mūsu valsts nākotne, tādēļ ir jāveic darbības, kas veicina un attīsta patriotismu;

2) jāpalielina skolas un ģimenes loma patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšanā, kā arī veselīga dzīvesveida un sportiska gara stiprināšanā;

3) jāsekmē jaunatnes izglītošana mūsu valsts vēstures jautājumos, sniedzot plašāku informāciju par vēsturiskajiem notikumiem un tiem veltītajām svētku un atceres dienām, iesaistot jauniešus valsts svētku pasākumu organizēšanā un vadīšanā, jau no bērnības mācot kopt un saglabāt valstiski nozīmīgās tradīcijas un vērtības, kā arī veicinot interesi par politiskajiem procesiem;

4) jāsekmē Jaunsardzes kustība, skautu un gaidu organizāciju darbība, kā arī citas ārpusskolas aktivitātes;

5) jāīsteno dažāda koncepta izglītojoši pasākumi skolēniem, lai iepazīstinātu viņus ar iespējamiem mūsu valsts drošības apdraudējumiem.

 

Saeimas priekšsēdētāja

I. Mūrniece

 

7. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2017. gada 21. aprīlī

 

DEKLARĀCIJAS ORIĢINĀLS

 

______________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA

par drošību internetā

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj,ka:

1) ikvienam bērnam un jaunietim jāzina, kā sevi pasargāt interneta vidē. Drošība internetā jāiekļauj mācību saturā; 

2) jaunieši ir jāinformē un jāizglīto par drošību sociālajos tīklos, personas datu aizsardzību un autortiesībām;

3) jāpilnveido normatīvie akti ar mērķi precizēt skolas un ģimenes, kā arī kompetento institūciju atbildību par drošību interneta vidē.

 

Saeimas priekšsēdētāja

I. Mūrniece

 

7. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2017. gada 21. aprīlī

 

DEKLARĀCIJAS ORIĢINĀLS